Monthly Archives: نوامبر 2020

[ad_1] یک کشاورز 45 ساله در منطقه ساپتاریشی ناگار کوتوالی به یک دختر هفت ساله تجاوز کرد. پلیس پرونده ای را علیه صاحبخانه متهم ثبت کرده است. کودک متهم بارها مورد تجاوز قرار گرفته است … [ad_2]

[ad_1] هند می تواند از طریق سازمان ملل و سایر مجامع جهانی به واکسن کرونر تسریع کند و به کشورهای در حال توسعه و فقیر برسد. بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه ابراز نگرانی کرده اند که واکسن … [ad_2]

2/2